Alla Gorb

Ukraine Taras Shevchenko National University of Kyiv